-20% na všetko s kódom: SPRING
 

 Reklamačný poriadok

 

Článok I 

Všeobecné ustanovenia

. 1. Tento reklamačný poriadok upravuje postup spoločnosti Adeya, s.r.o. Murgašova 611/32, 024 01 Kysucké Nové Mesto, Slovenská republika, IČO: 46697748 zapísaná Okr. súd ZA odd. SRO, vl. č 56768/L, (ďalej len „Predávajúci") a kupujúceho (ďalej len „Kupujúci") pri uplatňovaní práv vyplývajúcich zo zodpovednosti Predávajúceho za vady tovaru zakúpeného na internetovom portáli topankaren.sk a práva a povinnosti Kupujúceho a Predávajúceho (Predávajúci a Kupujúci spolu ďalej len „Zmluvné strany") s tým súvisiace.

2. Postup Kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, pri uplatňovaní práv vyplývajúcich zo zodpovednosti Predávajúceho za vady tovaru zakúpeného na topankaren.sk ako aj úprava práv a povinností Zmluvných strán s tým súvisiacich sa riadi podľa § 619 až § 627 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov .

3. Postup Kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, pri uplatňovaní práv vyplývajúcich zo zodpovednosti Predávajúceho za vady tovaru zakúpeného na topankaren.sk ako aj úprava práv a povinností Zmluvných strán s tým súvisiacich sa riadi podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

4. Kupujúci potvrdzuje odoslaním elektronickej objednávky Predávajúcemu, že sa oboznámil s reklamačným poriadkom Predávajúceho. Okamihom odoslania elektronickej objednávky Predávajúcemu sa reklamačný poriadok stáva pre Kupujúceho záväzným.
5. Reklamačný poriadok je verejne dostupný na topankaren.sk a v sídle Predávajúceho.

 

Článok II
Kontrola tovaru pri prevzatí

1. Pri prevzatí tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste dodania tovaru spísať s prepravcom protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy. Ak Kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, Predávajúci nie je povinný prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu uznať.
2. Kupujúci je povinný dodaný tovar prehliadnuť bez zbytočného odkladu po jeho prevzatí.
3. Ak Kupujúci zistí, že tovar je neúplný alebo akokoľvek poškodený prepravou, ktoré sa neprejavuje vonkajším poškodením obalu, je povinný reklamáciu bez zbytočného odkladu uplatniť u Predávajúceho. Inak sa dodávka považuje za úplnú a bez vád a reklamácie z tohto titulu nebudú akceptované.
4. Kupujúci je povinný Predávajúcemu reklamovať vady tovaru zakúpeného na topankaren.sk bez zbytočného odkladu podľa podmienok uvedených v príslušných ustanoveniach zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.

 

Článok III
Odstúpenie o zmluvy a výmena tovaru
Výmenný/Storno formulár - stiahni tu

1. Odstúpenie od kúpnej zmluvy v 14-dňovej lehote
Kupujúci má právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu. Na odstúpenie od zmluvy môže kupujúci použiť Výmenný/Storno formulár. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Náklady na vrátenie tovaru znáša Kupujúci len v tom prípade, ak tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný.

2. Kupujúci vracia tovar, ktorý si neobjednal
V prípade, ak Kupujúci zistí, že tovar, ktorý si objednal, nezodpovedá tovaru, ktorý prevzal, Kupujúci má právo vrátiť tovar Predávajúcemu do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru Náklady na vrátenie tovaru znáša Predávajúci.

3. Kupujúci požaduje zámenu tovaru v dôsledku nevyhovujúcich parametrov tovaru (veľkosť a/alebo farba)
V prípade, ak Kupujúci zistí, že tovar, ktorý si objednal, mu nesedí z dôvodu nevyhovujúcej veľkosti a/alebo farby tovaru, má právo vrátiť prevzatý tovar a požadovať jeho výmenu za tovar inej farby a/alebo veľkosti, resp. iný druh tovaru do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru. Výmenu tovaru je možné uskutočniť iba v prípade, ak to umožňujú skladové zásoby. Náklady na vrátenie tovaru za účelom jeho výmeny znáša Kupujúci, avšak len v tom prípade, ak tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný. Predávajúci dodá vymenený tovar Kupujúcemu do 1 až 5 pracovných dní od prevzatia tovaru na výmenu.

4. Kupujúci reklamuje vady tovaru
V prípade, že si Kupujúci uplatňuje právo vyplývajúce zo zodpovednosti Predávajúceho za vady predaného tovaru , postupuje podľa článku IV tohto Reklamačného poriadku.

5. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy akýmkoľvek jednoznačným vyhlásením zaslaným Predávajúcemu elektronicky na email: info@topankaren.sk alebo písomne na adresu sídla Predávajúceho: Murgašova 611/32, 024 01 Kysucké Nové Mesto. Na odstúpenie od zmluvy a výmenu tovaru môže Kupujúci použiť tento Výmenný/Storno formulár. Formulár obsahuje pre lepšiu identifikáciu Kupujúceho, zakúpeného tovaru a požiadavky Kupujúceho kolonky pre vyplenie nasledovných údajov:
5.1 Identifikácia Kupujúceho, t.j. obchodné meno alebo meno a priezvisko, sídlo/bydlisko, kontakt (telefón a e-mailová adresa);
5.2 Adresa, na ktorú má byť dodaný vymenený tovar, v prípade výmeny tovaru;
5.3 Číslo elektronickej objednávky;
5.4 Dátum vystavenia elektronickej objednávky;
5.5 Popis tovaru, ktorý Kupujúci žiada zameniť a popis zameneného tovaru s uvedením kódu, farby, veľkosti, množstva, ceny a spôsobu zabalenia tovaru;
5.6 Názov a číslo bankového účtu Kupujúceho a názov a kód banky, v ktorej je účet vedený;
5.7 Dátum a podpis Kupujúceho.

Ak Formulár nie je správne vyplnený, Predávajúci vyzve telefonicky prípadne e-mailom Kupujúceho na doplnenie chýbajúcich údajov pre identifikáciu požiadavky Kupujúceho.

Kupujúci zodpovedá iba za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

Kúpna cena a všetky platby, ktoré Predávajúci prijal od Kupujúceho za tovar, ktorý bol vrátený Predávajúcemu bude Kupujúcemu vrátená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký Kupujúci použil pri platbe, ak výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Platba za zakúpený tovar bude Kupujúcemu uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu Predávajúceho alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

 

Článok IV
Záručné podmienky a reklamácia
Reklamačný list – stiahni tu

1. Na dodávaný tovar je Kupujúcemu poskytnutá záručná doba 24 mesiacov. Na vybrané druhy tovaru môže byť Kupujúcemu poskytnutá dlhšia záručná doba. Záručná doba začína plynúť v deň doručenia tovaru Kupujúcemu.

2. Predávajúci zodpovedá za všetky vady výrobku, ktoré má tovar pri prevzatí Kupujúcim alebo ktoré sa objavia v priebehu záručnej doby. Nevzťahuje sa však na chyby spôsobené nešetrným či nevhodným zaobchádzaním a mechanickým poškodením tovaru.

3. Ku každému tovaru zakúpenému u predávajúceho je pri jeho dodaní Kupujúcemu priložená faktúra (doklad o kúpe tovaru), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad a záručný list.

4. Reklamovať je možné len tovar zakúpený u Predávajúceho a úplne zaplatený.

5. Kupujúci uplatní reklamáciu na adrese sídla Predávajúceho, tak že doručí reklamovaný tovar a vyplnený reklamačný list.

6. Za vadu tovaru nemožno považovať zmenu vlastnosti tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia, nesprávneho používania, nedostatočného, alebo nevhodného ošetrovania, v dôsledku prirodzených zmien materiálov z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia Kupujúcim či treťou osobou alebo iného nesprávneho zásahu.

7. Náklady na dodanie reklamovaného tovaru Predávajúcemu uhrádza Kupujúci.

8. Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť spotrebiteľa o jeho právach a na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z týchto práv spotrebiteľ uplatňuje, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení,právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

9. Predávajúci vydá Kupujúcemu pri uplatnení reklamácie potvrdenie, ktoré mu bude zaslané na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke reklamovaného tovaru.

10. Predávajúci vydá Kupujúcemu o vybavení reklamácie písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie, ktoré mu bude zaslané na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke reklamovaného tovaru.

11. Reklamáciu je nevyhnutné uplatniť ihneď bez zbytočného odkladu ako sa chyba objavila. Prípadne predlžovanie pri pokračujúcom používaní tovaru, môže zapríčiniť prehlbovanie vady, znehodnotenie tovaru a môže byť dôvodom odmietnutia reklamácie.

12. Za odstrániteľnú vadu sa považujú také poškodenia, ktoré možno opravou odstrániť, bez toho aby sa zhoršila funkčnosť tovaru. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

13. Ak je vada odstrániteľná, avšak pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád nemôže byť tovar riadne užívaný ako bez vady, má právo na výmenu tovaru alebo právo od zmluvy odstúpiť a požadovať vrátenie kúpnej ceny .

14. Za neodstrániteľnú vadu sa považuje taká chyba, ktorú nemožno odstrániť alebo jej odstránenie nie je účelné s prihliadnutím ku všetkým rozhodným okolnostiam. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

15. V prípade, že charakter neodstrániteľnej vady, nebráni riadnemu užívaniu tovaru ako tovaru bez vady ( napr. vady estetické) a Kupujúci nežiada výmenu tovaru, má právo na primeranú zľavu z Kúpnej ceny alebo môže od zmluvy odstúpuť. Pri poskytovaní zľavy sa prihliada ku charakteru vady, stupňu a spôsobu opotrebenia výrobku, dĺžke jeho užívania a možnostiam ďalšieho použitia.

16. Mechanické oddelenie nefunkčnej / ozdobnej / časti obuvi (napr. opadané kamienky) jej nosením alebo nesprávnym nosením nie je vadou obuvi a môže byť dôvodom pre zamietnutie reklamácie zo strany Predávajúceho.

Záručný list si môžete stiahnuť tu.

Článok V
Záverečné ustanovenia

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť a/alebo doplniť reklamačný poriadok. Zmeny a/alebo doplnky tohto reklamačného poriadku vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na topankaren.sk.

 V Kysuckom Novom Meste dňa 19.11.2020
Adeya, s.r.o.