Zákaznícka linka: +421 911 999 361

Košík je prázdny

 

Výmena a vrátenie tovaru

Výmenný/Storno formulárstiahni tu

Kupujúci je povinný vyplniť Výmenný/Storno formulár (ďalej len „Formulár") v nasledovných prípadoch:

1. Odstúpenie od kúpnej zmluvy v 14-dňovej lehote
Kupujúci má právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu. Náklady na vrátenie tovaru znáša Kupujúci len v tom prípade, ak tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný. 

2. Kupujúci vracia tovar, ktorý si neobjednal
V prípade, ak Kupujúci zistí, že tovar, ktorý si objednal, nezodpovedá tovaru, ktorý prevzal, Kupujúci má právo vrátiť tovar Predávajúcemu max. do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru Kupujúcim. Kupujúci neuhrádza manipulačný poplatok za vrátenie tovaru Predávajúcemu. Náklady na vrátenie tovaru znáša Predávajúci.

3. Kupujúci požaduje zámenu tovaru v dôsledku nevyhovujúcich parametrov tovaru (veľkosť a/alebo farba)
V prípade, ak Kupujúci zistí, že tovar, ktorý si objednal, mu nesedí z dôvodu nevyhovujúcej veľkosti a/alebo farby tovaru, má právo vrátiť prevzatý tovar a požadovať jeho výmenu za tovar inej farby a/alebo veľkosti, resp. iný druh tovaru, max. do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru Kupujúcim. Výmenu tovaru je možné uskutočniť iba v prípade, ak to umožňujú skladové zásoby Predávajúceho a tovar bol doručený nepoškodený a nejaví známky nosenia. V opačnom prípade sa má za to, že Kupujúci odstúpil od Kúpnej zmluvy a bude sa postupovať podľa bodu 8.1, ak sú splnené ostatné podmienky podľa bodu 8.1. Kupujúci neuhrádza manipulačný poplatok pokrývajúci náklady, ktoré vznikli Predávajúcemu v súvislosti s vrátením tovaru. Náklady na vrátenie tovaru za účelom jeho výmeny znáša Kupujúci, avšak len v tom prípade, ak tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný. Predávajúci dodá vymenený tovar Kupujúcemu do 14 dní odo dňa prevzatia kompletne vyplneného Formulára s fotokópiou faktúry a s tovarom, ktorý sa má vymeniť.

Kupujúci je povinný uviesť vo Formulári: 

8.5.1 Identifikácia Kupujúceho, t.j. obchodné meno alebo meno a priezvisko, sídlo/bydlisko, kontakt (telefón a e-mailová adresa); 
8.5.2 Adresa, na ktorú má byť dodaný vymenený tovar, v prípade výmeny tovaru; 
8.5.3 Číslo elektronickej objednávky; 
8.5.4 Dátum vystavenia elektronickej objednávky; 
8.5.5 Popis tovaru, ktorý Kupujúci žiada zameniť a popis zameneného tovaru s uvedením kódu, farby, veľkosti, množstva, ceny a spôsobu zabalenia tovaru; 
8.5.6 Názov a číslo bankového účtu Kupujúceho a názov a kód banky, v ktorej je účet vedený; 
8.5.7 Dátum a podpis Kupujúceho.

Ak Formulár nie je kompletne vyplnený alebo k Formulári nie je priložený doklad o kúpe a prevzatí tovaru (ďalej len „Požadované doklady"), Predávajúci vyzve telefonicky prípadne e-mailom Kupujúceho na doplnenie chýbajúcich údajov alebo priloženie chýbajúcich potrebných dokladov. 

Ak sa Predávajúcemu nepodarí opakovane telefonicky dovolať Kupujúcemu a/alebo Kupujúci nereaguje na e-mailovú výzvu Predávajúceho do 7 dní od prevzatia formulára a/alebo požadovaných dokladov Predávajúcim, Predávajúci si vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavovaní predmetného vrátenia/zámeny a tovar bude vrátený na náklady Kupujúceho späť Kupujúcemu na adresu uvedenú vo Formulári.

Ak spolu s vyplneným formulárom a s požadovanými dokladmi nie je priložený tovar, ktorý je predmetom vrátenia/zámeny, Predávajúci si vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavovaní predmetnej záležitosti a má sa za to, že Kupujúci nemá v úmysle tovar vrátiť alebo zameniť.

Prosíme Kupujúcich aby kompletne vyplnený Formulár spolu s požadovanými dokladmi doporučene poslať spolu s tovarom, ktorý je predmetom vrátenia/zámeny na adresu sídla Predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo neprebrať tovar zaslaný Kupujúcim na dobierku.

Celková faktúrovaná suma za tovar, ktorý bol vrátený Predávajúcemu, bude prevedená na účet Kupujúceho a to do 14 dní odo dňa prevzatia kompletne vyplneného Formulára  spolu s Požadovanými dokladmi a s tovarom, ktorý sa vracia.