-20% na všetko s kódom: SPRING
 

 Obchodné podmienky

Článok I      Úvodné ustanovenia a vymedzenie pojmov
Článok II     Objednávka
Článok III    Storno objednávky
Článok IV    Cenové a platobné podmienky
Článok V     Doprava - dodacie podmienky
Článok VI    Výmena tovaru
Článok VII   Záručné podmienky a reklamácia
Článok VIII  Ochrana osobných údajov
Článok IX    Okolnosti vylučujúce zodpovednosť za nemožnosť plnenia
Článok X     Alternatívne riešenie sporov

Článok XI     Záverečné ustanovenia


Článok I
Úvodné ustanovenia a vymedzenie pojmov
 

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „OP") upravujú práva a povinnosti spoločnosti Adeya, s.r.o ,Murgašova 611/32, 024 01 Kysucké Nové Mesto, Slovenská republika, IČO: 46697748 zapísaná Okr. súd ZA odd. SRO, vl. č 56768/L, (ďalej len „Predávajúci") a kupujúceho (ďalej len „Kupujúci") pri kúpe tovaru ponúkaného Predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke Predávajúceho www.topankaren.sk (ďalej len „topankaren.sk") a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Kupujúcim a Predávajúcim na diaľku prostredníctvom elektronického obchodu na internete (ďalej len „Kúpna zmluva"). (Predávajúci a Kupujúci spolu ďalej len „zmluvné strany").

1.2 Tieto OP platia na území Slovenskej republiky pre kúpu tovaru objednaného prostredníctvom elektronického obchodu (ďalej len „E-obchod") na www.topankaren.sk.

1.3 Dozorný orgán vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia so sídlom v Žiline.
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71, P. O. Box B-89, 011 79 Žilina 1.
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 041/7632 130
fax č.: 041/7632 139
e-mail: za@soi.sk

1.4 OP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na topankaren.sk.

1.5 Všetky vzťahy medzi Kupujúcim a Predávajúcim, ktoré nie sú upravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Ak je Kupujúci spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, teda ak sa jedná o Kupujúceho, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, riadia sa vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

1.6 Práva Kupujúceho vo vzťahu k Predávajúcemu vyplývajúce zo zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov zostávajú týmito OP nedotknuté.

1.7 Kupujúcim sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá si elektronicky objedná tovar prostredníctvom E-obchodu na topankaren.sk.

1.8 Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o Kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky E-obchodu na topankaren.sk a celková cena tohto tovaru, spracovaný systémom E-obchodu.

1.9 Tovarom sa rozumejú všetky produkty uvedené v platnom cenníku predávajúceho na topankaren.sk.

1.10 Kontaktné údaje na Predávajúceho:
Adeya, s.r.o.
Murgašova 611/32
024 01 Kysucké Nové Mesto
Slovenská republika

IČO: 46697748
DIČ: 2023530278
IČ DPH: SK2023530278
Okr. súd ZA, odd. SRO, vl. č 56768/L

Tel.: +421 911 999 361 (pondelok - piatok) 08.00 - 16.00 hod
E-mail: info@topankaren.sk

 

Článok II
Objednávka

2.1 Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých registračných formulárov.

2.2 Predávajúci nezodpovedá za omeškanie dodávky a za škodu, ktorá bola spôsobená dôsledkom toho, že Kupujúci pri registrácii nezadal všetky požadované údaje a/alebo vyplnil registračný formulár chybne. Predávajúci tiež nezodpovedá za škodu, ktorá bola spôsobená Kupujúcemu dôsledkom toho, že Kupujúci zabudol svoje prístupové heslo a/alebo sa prístupové heslo Kupujúceho dostalo do rúk nepovolaných osôb bez pričinenia Predávajúceho.

2.3 Prijatá elektronická objednávka je považovaná za návrh Kúpnej zmluvy a je záväzná.

2.4 Kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniká na základe záväzného potvrdenia elektronickej objednávky v systéme. Predávajúci je povinný potvrdiť e-mailovou správou (na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v elektronickej objednávke) obsah elektronickej objednávky Kupujúceho a to bezodkladne po jej doručení Predávajúcemu, inak platí, že k uzavretiu Kúpnej zmluvy medzi Zmluvnými stranami nedošlo. Kupujúci je povinný skontrolovať obsah elektronickej objednávky uvedený v e-mailovej správe Predávajúceho. V prípade zistenia nezrovnalostí týkajúcich sa obsahu elektronickej objednávky potvrdenej zo strany Predávajúceho, je Kupujúci povinný o tom upovedomiť Predávajúceho prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na e-mailovú adresu info@topankaren.sk.

2.5 Za podstatné náležitosti elektronickej objednávky sa považujú:
2.5.1 Identifikácia Kupujúceho, t.j. obchodné meno alebo meno a priezvisko, sídlo/bydlisko, IČO, DIČ/IČ DPH, kontakt(telefón a e-mailová adresa)
2.5.2 Kód objednávaného tovaru podľa katalógu alebo tiež jeho popis
2.5.3 Množstvo objednávaného tovaru
2.5.4 Spôsob dodania tovaru
2.5.5 Adresa miesta dodania tovaru (ak nebude tento údaj uvedený, tovar bude dodaný na adresu sídla/bydliska Kupujúceho)
2.5.6 Dátum dodania tovaru (deň, hodina), ak sa Kupujúci dohodne s Predávajúcim inak ako je uvedené vo OP
2.5.7 Meno a priezvisko osoby oprávnenej k prevzatiu dodávaného tovaru (ak nebude tento údaj uvedený, k prevzatiu dodávaného tovaru je oprávnený Kupujúci, prípadne akýkoľvek jeho zamestnanec).

2.6 Ak nebude objednávka obsahovať náležitosti podľa predchádzajúceho článku, je považovaná za neúplnú. Predávajúci bude v takom prípade kontaktovať Kupujúceho a vyzve ho k odstráneniu nedostatkov elektronickej objednávky a jej prípadnému spresneniu alebo doplneniu. Doručením údajov spresňujúcich alebo doplňujúcich elektronickú objednávku Predávajúcemu sa elektronická objednávka považuje za úplnú.

 

Článok III
Storno objednávky – Odstúpenie od zmluvy

 3.1 Odstúpenie Kupujúceho od Kúpnej zmluvy.
V zmysle § 7 a nasl. zákona 102/2014 Z.z. je Kupujúci aj bez uvedenia dôvodu oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy v lehote do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru . Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy akýmkoľvek jednoznačným vyhlásením zaslaným elektronicky na email: info@topankaren.sk alebo písomne na adresu sídla Predávajúceho: Murgašova 611/32, 024 01 Kysucké Nové Mesto. Na odstúpenie od zmluvy a výmenu tovaru môže Kupujúci použiť tento Výmenný/Storno formulár. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Odstúpením Kupujúceho od Kúpnej zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci je povinný:
3.1.1 prevziať tovar späť od Kupujúceho, pričom Kupujúci je povinný zaslať tovar na uvedenú adresu na vlastné náklady.
3.1.2 vrátiť Kupujúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr v lehote 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, kúpnu cenu a všetky platby, ktoré od neho prijal.

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

3.2 Odstúpenie Predávajúceho od Kúpnej zmluvy.
Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy najmä z nasledovných dôvodov:

3.2.1. ak pri platbe na účet Predávajúceho Kupujúci nezaplatil kúpnu cenu v lehote do 7 kalendárnych dní od potvrdenia objednávky,
3.2.2. ak Kupujúci neprevezme objednaný tovar od kuriéra v dohodnutom termíne z iných dôvodov ako sú dôvody na strane Predávajúceho,
3.2.3. ak Kupujúci neprevezme objednaný tovar na príslušnej pošte v stanovenej odbernej lehote 18 kalendárnych dní
3.2.4. ak aj napriek všetkému úsiliu Predávajúci nie je schopný dodať tovar, najmä z dôvodu, že tovar bol vypredaný, už sa nevyrába alebo nedodáva a nie je v možnostiach inak ho zaobstarať.

 

Článok IV
Cenové a platobné podmienky 

4.1 Kúpna cena tovarov ponúkaných predávajúcim prostredníctvom topankaren.sk je uvedená vždy u daného tovaru. Kúpna cena sa vždy uvádza s daňou z pridanej hodnoty.

4.2 Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne upraviť (zvýšiť/znížiť) ceny tovarov uvedené na topankaren.sk s tým, že nové ceny tovarov sú pre Kupujúceho platné dňom ich uverejnenia na topankaren.sk. Takáto úprava ceny sa nevzťahuje na tovar už Kupujúcim objednaný.

4.3 Platby za tovar sa vykonávajú v Eurách. Kupujúci môže zaplatiť týmito spôsobmi:

4.3.1 platbou na dobierku: Kupujúci uhrádza celú sumu za tovar uvedený v elektronickej objednávke pri prevzatí kuriérovi.

4.3.2 platbou vopred na účet: Pri tomto spôsobe platby je Kupujúcemu zaslaný tovar po uhradení a pripísaní celej sumy uvedeného v elektronickej objednávky na účet Adeya, s.r.o. (5029885503/0900 Slovenská sporiteľňa a.s. (IBAN SK34 0900 0000 0050 2988 5503). Ako variabilný symbol je nevyhnutné uviesť číslo objednávky. Tovar je Kupujúcemu odoslaný do 24 hodín od nabehnutia platby na účet Predávajúceho – to platí len v prípade pracovných dní a tovaru, ktorý je skladom.

4.4 Predávajúci si balné neúčtuje.
4.5 Výška poštovného za doručenie objednávky v hodnote do 70 EUR prepravnou spoločnosťou SPS (In Time) je 3,50€ v prípade prevodu vopred na účet a pri dobierke je 4,50€.
4.6 Predávajúci si poštovné, v súvislosti s dodaním tovaru v hodnote nad 70 EUR neúčtuje. Objednávky s vyššou hodnotou ako 50€ sú doručované kuriérom SPS (In Time).

 

Článok V
Doprava - dodacie podmienky

5.1 Dodávky elektronicky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti tovaru a prevádzkových možností predávajúceho expedované v čo najkratšom termíne. Dodacia doba sa pohybuje v rozmedzí 1 - 3 pracovných dní. V prípade tovaru na objednávku je doba dodania od 1 do 10 pracovných dní. Dodacia doba môže byť v niektorých prípadoch dlhšia po dohovore s Kupujúcim. Kupujúci je informovaný o zaslaní tovaru e-mailom. Tovar je dodávaný kuriérskou spoločnosťou Slovak Parcel Service - In Time na adresu miesta dodania uvedenú Kupujúcim v elektronickej objednávke. V prípade, že je zásielka vrátená Predávajúcemu, je po dohode možné jej opätovné zaslanie. V takomto prípade náklady na opätovné doručenie zásielky Kupujúcemu znáša Kupujúci.

5.2 Vlastnícke právo k tovaru prechádza na Kupujúceho jeho prevzatím .a úplným zaplatením kúpnej ceny
5.3 Pri prevzatí tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený a podpísať dokument o prevzatí zásielky. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste dodania tovaru spísať s prepravcom protokol o zistených závadách spôsobených počas prepravy. Ak Kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, Predávajúci nie je povinný prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu uznať.

5.4 Za nepoškodenú, neotvorenú, originálnu zásielku sa považuje iba tá, ktorá je prelepená ochrannou páskou. Dopravca je povinný predať tovar Kupujúcemu po položkách a na mieste spísať zápisnicu.
5.5 Tovar dodáva Predávajúci výlučne na území Slovenskej republiky.

5.6 Dodanie tovaru na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov sa uskutočňuje na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia si ceny za dopravu a balné a príp. ďalších dodacích podmienok medzi Kupujúcim a Predávajúcim.

 

Článok VI
Výmena tovaru
Výmenný/Storno formulár – stiahni tu

1. Odstúpenie od kúpnej zmluvy v 14-dňovej lehote
Kupujúci má právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu. Na odstúpenie od zmluvy môže kupujúci použiť Výmenný/Storno formulár. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Náklady na vrátenie tovaru znáša Kupujúci len v tom prípade, ak tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný.

2. Kupujúci vracia tovar, ktorý si neobjednal
V prípade, ak Kupujúci zistí, že tovar, ktorý si objednal, nezodpovedá tovaru, ktorý prevzal, Kupujúci má právo vrátiť tovar Predávajúcemu do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru. Náklady na vrátenie tovaru znáša Predávajúci.

3. Kupujúci požaduje zámenu tovaru v dôsledku nevyhovujúcich parametrov tovaru (veľkosť a/alebo farba)
V prípade, ak Kupujúci zistí, že tovar, ktorý si objednal, mu nesedí z dôvodu nevyhovujúcej veľkosti a/alebo farby tovaru, má právo vrátiť prevzatý tovar a požadovať jeho výmenu za tovar inej farby a/alebo veľkosti, resp. iný druh tovaru do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru. Výmenu tovaru je možné uskutočniť iba v prípade, ak to umožňujú skladové zásoby. Náklady na vrátenie tovaru za účelom jeho výmeny znáša Kupujúci, avšak len v tom prípade, ak tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný. Predávajúci dodá vymenený tovar Kupujúcemu do 1 až 5 pracovných dní od prevzatia tovaru na výmenu.

4. Kupujúci reklamuje vady tovaru
V prípade, že si Kupujúci uplatňuje právo vyplývajúce zo zodpovednosti Predávajúceho za vady predaného tovaru , postupuje podľa článku VII. týchto VOP.

5. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy akýmkoľvek jednoznačným vyhlásením zaslaným Predávajúcemu elektronicky na email: info@topankaren.sk alebo písomne na adresu sídla Predávajúceho: Murgašova 611/32, 024 01 Kysucké Nové Mesto. Na odstúpenie od zmluvy a výmenu tovaru môže Kupujúci použiť tento Výmenný/Storno formulár. Formulár obsahuje pre lepšiu identifikáciu Kupujúceho, zakúpeného tovaru a požiadavky Kupujúceho kolonky pre vyplenie nasledovných údajov:
5.1 Identifikácia Kupujúceho, t.j. obchodné meno alebo meno a priezvisko, sídlo/bydlisko, kontakt (telefón a e-mailová adresa);
5.2 Adresa, na ktorú má byť dodaný vymenený tovar, v prípade výmeny tovaru;
5.3 Číslo elektronickej objednávky;
5.4 Dátum vystavenia elektronickej objednávky;
5.5 Popis tovaru, ktorý Kupujúci žiada zameniť a popis zameneného tovaru s uvedením kódu, farby, veľkosti, množstva, ceny a spôsobu zabalenia tovaru;
5.6 Názov a číslo bankového účtu Kupujúceho a názov a kód banky, v ktorej je účet vedený;
5.7 Dátum a podpis Kupujúceho.

Ak Formulár nie je správne vyplnený, Predávajúci vyzve telefonicky prípadne e-mailom Kupujúceho na doplnenie chýbajúcich údajov pre identifikáciu požiadavky Kupujúceho.

Kupujúci zodpovedá iba za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

Kúpna cena a všetky platby, ktoré Predávajúci prijal od Kupujúceho za tovar, ktorý bol vrátený Predávajúcemu, bude Kupujúcemu vrátená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký Kupujúci použil pri platbe, ak výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Platba za zakúpený tovar bude Kupujúcemu uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na adresu Predávajúceho alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

 

Článok VII
Záručné podmienky a reklamácia
Reklamačný list – stiahni tu
 

7.1. Na dodávaný tovar je Kupujúcemu poskytnutá záručná doba 24 mesiacov. Na vybrané druhy tovaru môže byť Kupujúcemu poskytnutá dlhšia záručná doba. Záručná doba začína plynúť v deň doručenia tovaru Kupujúcemu.

7.2. Predávajúci zodpovedá za všetky vady výrobku, ktoré má tovar pri prevzatí Kupujúcim alebo ktoré sa objavia v priebehu záručnej doby. Nevzťahuje sa však na chyby spôsobené nešetrným či nevhodným zaobchádzaním a mechanickým poškodením tovaru.

7.3. Ku každému tovaru zakúpenému u predávajúceho je pri jeho dodaní Kupujúcemu priložená faktúra (doklad o kúpe tovaru), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad a záručný list.

7.4. Reklamovať je možné len tovar zakúpený u Predávajúceho a úplne zaplatený.

7.5. Kupujúci uplatní reklamáciu na adrese sídla Predávajúceho, tak, že doručí reklamovaný tovar a vyplnený reklamačný list.

7.6. Za vadu tovaru nemožno považovať zmenu vlastnosti tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia, nesprávneho používania, nedostatočného, alebo nevhodného ošetrovania, v dôsledku prirodzených zmien materiálov z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia Kupujúcim či treťou osobou alebo iného nesprávneho zásahu.

7.7. Náklady na dodanie reklamovaného tovaru Predávajúcemu uhrádza Kupujúci.

7.8. Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť spotrebiteľa o jeho právach a na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z týchto práv spotrebiteľ uplatňuje, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení,právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

7.9. Predávajúci vydá Kupujúcemu pri uplatnení reklamácie potvrdenie, ktoré mu bude zaslané na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke reklamovaného tovaru.

7.10. Predávajúci vydá Kupujúcemu o vybavení reklamácie písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie, ktoré mu bude zaslané na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke reklamovaného tovaru.

7.11. Reklamáciu je nevyhnutné uplatniť ihneď bez zbytočného odkladu ako sa chyba objavila. Prípadne predlžovanie pri pokračujúcom používaní tovaru, môže zapríčiniť prehlbovanie vady, znehodnotenie tovaru a môže byť dôvodom odmietnutia reklamácie.

7.12. Za odstrániteľnú vadu sa považujú také poškodenia, ktoré možno opravou odstrániť, bez toho aby sa zhoršila funkčnosť tovaru. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

7.13. Ak je vada odstrániteľná, avšak pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád nemôže byť tovar riadne užívaný ako bez vady, má právo na výmenu tovaru alebo právo od zmluvy odstúpiť a požadovať vrátenie kúpnej ceny .

7.14. Za neodstrániteľnú vadu sa považuje taká chyba, ktorú nemožno odstrániť alebo jej odstránenie nie je účelné s prihliadnutím ku všetkým rozhodným okolnostiam. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

7.15. V prípade, že charakter neodstrániteľnej vady, nebráni riadnemu užívaniu tovaru ako tovaru bez vady ( napr. vady estetické) a Kupujúci nežiada výmenu tovaru, má právo na primeranú zľavu z Kúpnej ceny alebo môže od zmluvy odstúpuť. Pri poskytovaní zľavy sa prihliada ku charakteru vady, stupňu a spôsobu opotrebenia výrobku, dĺžke jeho užívania a možnostiam ďalšieho použitia.

7.16. Mechanické oddelenie nefunkčnej / ozdobnej / časti obuvi (napr. opadané kamienky) jej nosením alebo nesprávnym nosením nie je vadou obuvi a môže byť dôvodom pre zamietnutie reklamácie zo strany Predávajúceho.

Záručný list si môžete stiahnuť tu.


Článok VIII
Ochrana osobných údajov
 

8.1 Predávajúci ako Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje za účelom uzatvorenia kúpnej zmluvy s Kupujúcim prostredníctvom internetového obchodu www.topankaren.sk za splnenia si povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy a na marketingové účely v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“).
8.2. Zásady ochrany a spracúvania osobných údajov, rozsah účel a právny dôvod a ďalšie informácie pre Kupujúceho súvisiace s ochranou osobných údajov sú obsahom osobitného dokumentu – Zásady ochrany osobných údajov. Pre odoslaním objednávky Kupujúci zaškrtnutím príslušného políčka berie na vedomie a vyjadruje svoj súhlas so spracúvávaním osobných údajov podľa predmetných zásad ochrany osobných údajov.

 

Článok IX
Okolnosti vylučujúce zodpovednosť za nemožnosť plnenia

9.1 Žiadna zo Zmluvných strán nenesie zodpovednosť za nemožnosť plnenia v prípade, ak nastanú skutočnosti vplyvom vyššej moci.

9.2 Za udalosť vplyvom vyššej moci sa považuje udalosť, ktorú Zmluvné strany nemohli predvídať a ktorej nemohli zabrániť ani pri vynaložení najvyššej možnej odbornej starostlivosti, ktorá je nezávislá od ich vôle, najmä vojna, povstanie, štrajk, prírodné katastrofy, zmeny v legislatíve a iné.

9.3 V prípade, že nastane udalosť podľa bodu 2 sú Zmluvné strany povinné si túto skutočnosť oznámiť bez zbytočného odkladu.

9.4 Vznik neočakávaných technických alebo logistických porúch oslobodzuje Predávajúceho od dohodnutých záväzkov.

 

Článok X
Alternatívne riešenie sporov

 10.1 Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@topankaren.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk.
10.2 Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
10.3 Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Subjekt ARS môže alternatívne riešenie sporov odmietnuť, ak hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.


Článok XI
Záverečné ustanovenia

11.1 Pri nákupe tovaru na stránke topankaren.sk sa predpokladá zo strany Kupujúceho znalosť technických možností Internetu .

11.2 Predávajúci nezodpovedá za škody spôsobené chybným pripojením na topankaren.sk. Ochrana počítača, prípadne údajov nachádzajúcich sa v počítači zaťažuje Kupujúceho.

11.3 Predávajúci upozorňuje, že informácie uvedené na topankaren.sk môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.

11.4 Predávajúci nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií zo stránky topankaren.sk.

11.5 Predávajúci môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť ceny tovarov uvedené na topankaren.sk.

11.6 Predávajúci si vyhradzuje právo tieto OP kedykoľvek zmeniť alebo doplniť. Zmeny alebo doplnky týchto OP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na topankaren.sk.

11.7 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov na základe zmluvy alebo súvisiacich zmlúv, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik tejto zmluvy, budú prednostne riešiť formou zmieru.

11.8 Odoslaním elektronickej objednávky Predávajúcemu, Kupujúci zároveň potvrdzuje svoje oboznámenie s OP Predávajúceho.

Obchodné podmienky boli aktualizované dňa: 19.11.2022