Obchodné podmienky

Článok I      Úvodné ustanovenia a vymedzenie pojmov
Článok II     Objednávka
Článok III    Storno objednávky
Článok IV    Cenové a platobné podmienky
Článok V   Doprava - dodacie podmienky
Článok VI  Výmena tovaru
Článok VII    Záručné podmienky a reklamácia
Článok VIII     Ochrana osobných údajov
Článok IX     Okolnosti vylučujúce zodpovednosť za nemožnosť plnenia
Článok X    Alternatívne riešenie sporov

Článok XI    Záverečné ustanovenia
                                                                      Článok I 
                                  Úvodné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „OP") upravujú práva a povinnosti spoločnosti Adeya, s.r.o ,Murgašova 611/32,  024 01 Kysucké Nové Mesto, Slovenská republika, IČO: 46697748 zapísaná Okr. súd ZA odd. SRO, vl. č 56768/L, (ďalej len „Predávajúci") a kupujúceho (ďalej len „Kupujúci") pri kúpe tovaru ponúkaného Predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke Predávajúceho www.topankaren.sk (ďalej len „topankaren.sk") a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Kupujúcim a Predávajúcim na diaľku prostredníctvom elektronického obchodu na internete (ďalej len „Kúpna zmluva"). (Predávajúci a Kupujúci spolu ďalej len „zmluvné strany").

1.2 Tieto OP platia na území Slovenskej republiky pre kúpu tovaru objednaného prostredníctvom elektronického obchodu (ďalej len „E-obchod") na www.topankaren.sk.

1.3 Dozorný orgán vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia so sídlom v Žiline. 
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Žilinský  kraj
Predmestská 71, P. O. Box  B-89, 011 79 Žilina 1.
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 041/7632 130
fax č.: 041/7632 139
e-mail: za@soi.sk

1.4 OP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na topankaren.sk.

1.5 Všetky vzťahy medzi Kupujúcim a Predávajúcim, ktoré nie sú upravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Ak je Kupujúci spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, teda ak sa jedná o Kupujúceho, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, riadia sa vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

1.6 Práva Kupujúceho vo vzťahu k Predávajúcemu vyplývajúce zo zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov zostávajú týmito OP nedotknuté.

1.7 Kupujúcim sa rozumie v systéme zaregistrovaná fyzická alebo právnická osoba, ktorá si elektronicky objedná tovar prostredníctvom E-obchodu na topankaren.sk.

1.8 Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o Kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky E-obchodu na topankaren.sk a celková cena tohto tovaru, spracovaný systémom E-obchodu.

1.9 Tovarom sa rozumejú všetky produkty uvedené v platnom cenníku predávajúceho na topankaren.sk.

1.10 Kontaktné údaje na Predávajúceho:
Adeya, s.r.o.
Murgašova 611/32
024 01 Kysucké Nové Mesto
Slovenská republika

IČO: 46697748
DIČ: 2023530278

IČ DPH: SK2023530278

Okr. súd ZA, odd. SRO, vl. č 56768/L

Tel.: +421 911 999 361 (pondelok - piatok) 08.00 - 16.00 hod
E-mail: 
info@topankaren.sk


 
                                                                                Článok II
                                                                     Objednávka

2.1 Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých registračných formulárov.

2.2 Predávajúci nezodpovedá za omeškanie dodávky a za škodu, ktorá bola spôsobená dôsledkom toho, že Kupujúci pri registrácii nezadal všetky požadované údaje a/alebo vyplnil registračný formulár chybne. Predávajúci tiež nezodpovedá za škodu, ktorá bola spôsobená Kupujúcemu dôsledkom toho, že Kupujúci zabudol svoje prístupové heslo a/alebo sa prístupové heslo Kupujúceho dostalo do rúk nepovolaných osôb bez pričinenia Predávajúceho. Predávajúci nezodpovedaná za omeškanie dodávky a za škodu, ktorá bola spôsobená prepravcom.

2.3 Prijatá elektronická objednávka je považovaná za návrh Kúpnej zmluvy a je záväzná.

2.4 Kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniká na základe záväzného potvrdenia elektronickej objednávky v systéme. Predávajúci je povinný potvrdiť e-mailovou správou (na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v elektronickej objednávke) obsah elektronickej objednávky Kupujúceho a to bezodkladne po jej doručení Predávajúcemu, inak platí, že k uzavretiu Kúpnej zmluvy medzi Zmluvnými stranami nedošlo. Kupujúci je povinný skontrolovať obsah elektronickej objednávky uvedený v e-mailovej správe Predávajúceho. V prípade zistenia nezrovnalostí týkajúcich sa obsahu elektronickej objednávky potvrdenej zo strany Predávajúceho, je Kupujúci povinný o tom upovedomiť Predávajúceho prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na e-mailovú adresu 
info@topankaren.sk

2.5 Za podstatné náležitosti elektronickej objednávky sa považujú:
2.5.1 Identifikácia Kupujúceho, t.j. obchodné meno alebo meno a priezvisko, sídlo/bydlisko, IČO, DIČ/IČ DPH, kontakt(telefón a e-mailová adresa)
2.5.2 Kód objednávaného tovaru podľa katalógu alebo tiež jeho popis
2.5.3 Množstvo objednávaného tovaru
2.5.4 Spôsob dodania tovaru
2.5.5 Adresa miesta dodania tovaru (ak nebude tento údaj uvedený, tovar bude dodaný na adresu sídla/bydliska Kupujúceho)
2.5.6 Dátum dodania tovaru (deň, hodina), ak sa Kupujúci dohodne s Predávajúcim inak ako je uvedené vo OP
2.5.7 Meno a priezvisko osoby oprávnenej k prevzatiu dodávaného tovaru (ak nebude tento údaj uvedený, k prevzatiu dodávaného tovaru je oprávnený Kupujúci, prípadne akýkoľvek jeho zamestnanec).

2.6 Ak nebude objednávka obsahovať náležitosti podľa predchádzajúceho článku, je považovaná za neúplnú. Predávajúci bude v takom prípade kontaktovať Kupujúceho a vyzve ho k odstráneniu nedostatkov elektronickej objednávky a jej prípadnému spresneniu alebo doplneniu. Doručením údajov spresňujúcich alebo doplňujúcich elektronickú objednávku Predávajúcemu sa elektronická objednávka považuje za úplnú.                                                                                Článok III
                                                             Storno objednávky

3.1 Odstúpenie Kupujúceho od Kúpnej zmluvy. 
V zmysle § 9 a nasl. zákona 108/2000 Z.z. je Kupujúci aj bez uvedenia dôvodu oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy v lehote do 15 kalendárnych dní odo dňa jej uzavretia. Včasné odstúpenie podľa tohto bodu je účinné dňom, keď je odstúpenie doručené Predávajúcemu na korešpondenčnú adresu. Adeya, s,r.o., Murgašova 611/32, 024 01 Kysucké Nové Mesto. Odstúpenie od zmluvy musí byť písomné, inak je neplatné. Tovar musí byť vrátený v pôvodnom obale. Odstúpením Kupujúceho od Kúpnej zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci je povinný:
3.1.1 prevziať nový a nepoškodený tovar späť od Kupujúceho, pričom Kupujúci je povinný zaslať tovar na uvedenú adresu na vlastné náklady.
3.1.2 vrátiť Kupujúcemu najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy kúpnu cenu.

3.2 Odstúpenie Predávajúceho od Kúpnej zmluvy. 
Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy najmä z nasledovných dôvodov:

3.2.1. ak pri platbe na účet Predávajúceho Kupujúci nezaplatil kúpnu cenu v lehote do 7 kalendárnych dní od potvrdenia objednávky,
3.2.2. ak Kupujúci neprevezme objednaný tovar od kuriéra v dohodnutom termíne z iných dôvodov ako sú dôvody na strane Predávajúceho,
3.2.3. ak Kupujúci neprevezme objednaný tovar na príslušnej pošte v stanovenej odbernej lehote 18 kalendárnych dní
3.2.4. ak aj napriek všetkému úsiliu Predávajúci nie je schopný dodať tovar, najmä z dôvodu, že tovar bol vypredaný, už sa nevyrába alebo nedodáva a nie je v možnostiach inak ho zaobstarať,
3.2.5. ak sa výrazným spôsobom zmenila cena, za ktorú Predávajúci tovar nakupuje.

3.3 Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom, keď je odstúpenie doručené druhej strane. Pre písomné odstúpenie postačuje doručenie odstúpenia vo forme E-mailu.

 

 
                                                                                Článok IV
                                                             Cenové a platobné podmienky

4.1 Kúpna cena tovarov ponúkaných predávajúcim prostredníctvom topankaren.sk je uvedená vždy u daného tovaru. Kúpna cena sa vždy uvádza s daňou z pridanej hodnoty.

4.2 Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne upraviť (zvýšiť/znížiť) ceny tovarov uvedené na topankaren.sk s tým, že nové ceny tovarov sú pre Kupujúceho platné dňom ich uverejnenia na topankaren.sk. Takáto úprava ceny sa nevzťahuje na tovar už Kupujúcim objednaný.

                                                                               
4.3 Platby za tovar sa vykonávajú v Eurách. Kupujúci môže zaplatiť týmito spôsobmi: 

     4.3.1
platbou na dobierku:  Kupujúci uhrádza celú sumu za tovar uvedený v elektronickej objednávke pri prevzatí kuriérovi, resp. na pošte. 
   

     4.3.2 platbou vopred na účet:  Pri tomto spôsobe platby je Kupujúcemu zaslaný tovar po uhradení a pripísaní celej sumy uvedeného v elektronickej objednávky na účet Adeya, s.r.o. (5029885503/0900 Slovenská sporiteľňa a.s. (IBAN SK34 0900 0000 0050 2988 5503). Ako variabilný symbol je nevyhnutné uviesť  číslo objednávky. Tovar je Kupujúcemu odoslaný do 24 hodín od nabehnutia platby na účet Predávajúceho – to platí len v prípade pracovných dní. 


4.4 Predávajúci si balné neúčtuje, ak je tovar zabalený štandardným spôsobom potrebným na uchovanie a ochranu tovaru pri preprave
4.5 Výška poštovného za doručenie objednávky v hodnote do 50 EUR je 3,50€ v prípade prevodu vopred na účet a pri dobierke je výška poštovného 4€ .                
4.6 Predávajúci si poštovné, v súvislosti s dodaním tovaru v hodnote nad 50 EUR neúčtuje.                                                                                 Článok V
                                                    Doprava - dodacie podmienky

5.1  Dodávky elektronicky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti tovaru a prevádzkových možností predávajúceho expedované v čo najkratšom termíne. Dodacia doba sa pohybuje v rozmedzí 1 - 3 pracovných dní. Dodacia lehota môže byť v niektorých prípadoch dlhšia po dohovore s Kupujúcim. Kupujúci je informovaný o zaslaní tovaru e-mailom. Tovar je dodávaný kuriérskou spoločnosťou Slovak Parcel Service - In Time na adresu miesta dodania uvedenú Kupujúcim v elektronickej objednávke. V prípade, že je zásielka vrátená Predávajúcemu, je po dohode možné jej opätovné zaslanie. V takomto prípade náklady na opätovné doručenie zásielky Kupujúcemu znáša Kupujúci.

5.2 Vlastnícke právo k tovaru prechádza na Kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.

5.3 Pri prevzatí tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený a podpísať dokument o prevzatí zásielky. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste dodania tovaru spísať s prepravcom protokol o zistených závadách spôsobených počas prepravy. Ak Kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, Predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.

5.4 Za nepoškodenú, neotvorenú, originálnu zásielku sa považuje iba tá, ktorá je prelepená ochrannou páskou. Dopravca je povinný predať tovar Kupujúcemu po položkách a na mieste spísať zápisnicu. Za takto vzniknuté škody je zodpovedný dopravca.

5.5 Tovar dodáva Predávajúci výlučne na území Slovenskej republiky.

5.6 Dodanie tovaru na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov sa uskutočňuje na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia si ceny za dopravu a balné a príp. ďalších dodacích podmienok medzi Kupujúcim a Predávajúcim.                                                                                 Článok VI
                                                                    Výmena tovaru
                                                  Výmenný/Storno formulár – stiahni tu

Kupujúci je povinný vyplniť Výmenný/Storno formulár (ďalej len „Formulár") v nasledovných prípadoch:

6.1    Odstúpenie od kúpnej zmluvy v 14-dňovej lehote
Kupujúci má právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu. Tovar, ktorý Kupujúci vracia musí byť nepoškodený, nesmie javiť známky nosenia a používania. Náklady na vrátenie tovaru znáša Kupujúci len v tom prípade, ak tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný.

6.2   Kupujúci vracia tovar, ktorý si neobjednal
V prípade, ak Kupujúci zistí, že tovar, ktorý si objednal, nezodpovedá tovaru, ktorý prevzal, Kupujúci má právo vrátiť tovar Predávajúcemu max. do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru Kupujúcim. Kupujúci neuhrádza manipulačný poplatok za vrátenie tovaru Predávajúcemu. Náklady na vrátenie tovaru znáša Predávajúci.

6.3   Kupujúci požaduje výmenu tovaru

V prípade, ak Kupujúci zistí, že tovar, ktorý si objednal, mu nesedí z dôvodu nevyhovujúcej veľkosti a/alebo farby tovaru, má právo vrátiť prevzatý tovar a požadovať jeho výmenu za tovar inej farby a/alebo veľkosti, resp. iný druh tovaru, max. do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru Kupujúcim. Výmenu tovaru je možné uskutočniť iba v prípade, ak to umožňujú skladové zásoby Predávajúceho a tovar bol doručený nepoškodený a nejaví známky nosenia. V opačnom prípade sa má za to, že Kupujúci odstúpil od Kúpnej zmluvy a bude sa postupovať podľa bodu 6.1, ak sú splnené ostatné podmienky podľa bodu 6.1. Kupujúci uhrádza náklady na vrátenie tovaru za účelom jeho výmeny len v tom prípade, ak tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný. Predávajúci dodá vymenený tovar Kupujúcemu do 14 dní odo dňa prevzatia kompletne vyplneného Formulára s fotokópiou faktúry a s tovarom, ktorý sa má vymeniť.

6.4   
Kupujúci si uplatňuje právo vyplývajúce zo zodpovednosti Predávajúceho za vady predaného tovaru  - tu je potrebné vyplniť Reklamačný list
Bližšie podmienky sú upravené v článku VII týchto VOP a v Reklamačnom poriadku Predávajúceho uverejnených na topankaren.sk.

6.5 Kupujúci je povinný uviesť vo Formulári: 
6.5.1 Identifikácia Kupujúceho, t.j. obchodné meno alebo meno a priezvisko, sídlo/bydlisko, kontakt (telefón a e-mailová adresa); 
6.5.2 Adresa, na ktorú má byť dodaný vymenený tovar, v prípade výmeny tovaru; 
6.5.3 Číslo elektronickej objednávky; 
6.5.4 Dátum vystavenia elektronickej objednávky; 
6.5.5 Popis tovaru, ktorý Kupujúci žiada zameniť a popis zameneného tovaru s uvedením kódu, farby, veľkosti, množstva, ceny a spôsobu zabalenia tovaru; 
6.5.6 Názov a číslo bankového účtu Kupujúceho a názov a kód banky, v ktorej je účet vedený; 
6.5.7 Dátum a podpis Kupujúceho.

Ak Formulár nie je kompletne vyplnený alebo k Formulári nie je priložený doklad o kúpe a prevzatí tovaru (ďalej len „Požadované doklady"), Predávajúci vyzve telefonicky prípadne e-mailom Kupujúceho na doplnenie chýbajúcich údajov alebo priloženie chýbajúcich potrebných dokladov. 

Ak sa Predávajúcemu nepodarí opakovane telefonicky dovolať Kupujúcemu a/alebo Kupujúci nereaguje na e-mailovú výzvu Predávajúceho do 7 dní od prevzatia formulára a/alebo požadovaných dokladov Predávajúcim, Predávajúci si vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavovaní predmetného vrátenia/zámeny a tovar bude vrátený na náklady Kupujúceho späť Kupujúcemu na adresu uvedenú vo Formulári.

Ak spolu s vyplneným formulárom a s požadovanými dokladmi nie je priložený tovar, ktorý je predmetom vrátenia/zámeny, Predávajúci si vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavovaní predmetnej záležitosti a má sa za to, že Kupujúci nemá v úmysle tovar vrátiť alebo zameniť.

Tovar, ktorý je predmetom vrátenia/zámeny musí byť úplný, nepoužitý, nepoškodený a v pôvodnom obale. Originálny obal tovaru (originálna krabica od topánok) nesmie byť znehodnotená popísaním, polepením a podobne v snahe využiť originálnu krabicu ako vonkajší obal určený pre doručovanie tovaru. Tovar nesmie javiť na sebe známky používania. Všetky štítky, cenovky a iné značenia tovaru musia byť na pôvodnom mieste a nesmú byť z tovaru odstránené. Predávajúci odporúča Kupujúcemu poistiť tovar, ktorý je predmetom vrátenia/zámeny. Riziko vzniku škody na tovare, ktorý je predmetom vrátenia/zámeny znáša Kupujúci až do okamihu prevzatia tohto tovaru Predávajúcim.

Prosíme Kupujúcich aby kompletne vyplnený Formulár spolu s požadovanými dokladmi doporučene poslali spolu s tovarom, ktorý je predmetom vrátenia/zámeny na adresu sídla Predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo neprebrať tovar zaslaný Kupujúcim na dobierku.

Celková suma za tovar, ktorý bol vrátený Predávajúcemu v súlade s týmito VOP, bude prevedená na účet Kupujúceho a to do 14 dní odo dňa prevzatia kompletne vyplneného Formulára  spolu s Požadovanými dokladmi a s tovarom, ktorý sa vracia z dôvodu uvedeného v bode 6.1 a  6.2 tohto článku.                                                                                 Článok VII
                                                Záručné podmienky a reklamácia
                                                       Reklamačný list – stiahni tu

7.1 Na dodávaný tovar je Kupujúcemu poskytnutá záručná doba 24 mesiacov. Na vybrané druhy tovaru môže byť Kupujúcemu poskytnutá dlhšia záručná doba. Záručná doba začína plynúť v deň doručenia tovaru Kupujúcemu.

7.2 Predávajúci zodpovedá za všetky chyby výrobku, ktoré má tovar pri prevzatí Kupujúcim alebo ktoré sa objavia v priebehu záručnej doby. Nevzťahuje sa však na chyby spôsobené nešetrným či nevhodným zaobchádzaním a mechanickým poškodením tovaru.

7.3 Ku každému tovaru zakúpenému u predávajúceho je pri jeho dodaní Kupujúcemu priložená faktúra (doklad o kúpe tovaru), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad a 
záručný list

7.4 Reklamovať je možné len tovar zakúpený u Predávajúceho a úplne zaplatený.

7.5 Pri uplatnení reklamácie je Kupujúci povinný doručiť na adresu sídla Predávajúceho reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený, najlepšie v originálnom balení vrátane fotokópie faktúry a vyplneného reklamačného listu.

7.6 Podrobnosti a postup pri reklamácii tovaru upravuje reklamačný poriadok zverejnený na topankaren.sk.                                                                                 Článok VIII
                                                     Ochrana osobných údajov

8.1 Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje za účelom uzatvorenia kúpnej zmluvy s kupujúcim prostredníctvom internetového obchodu www.topankaren.sk za splnenia si povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy a na marketingové účely v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“).

8.2. Zásady ochrany a spracúvania osobných údajov, rozsah účel a právny dôvod a ďalšie informácie pre kupujúceho súvisiace s ochranou osobných údajov sú obsahom osobitného dokumentu – Zásady ochrany osobných údajov. Pre odoslaním objednávky kupujúci zaškrtnutím príslušného políčka berie na vedomie a vyjadruje svoj súhlas so spracúvávaním osobných údajov podľa predmetných zásad ochrany osobných údajov.
 

 
                                                                                 Článok IX
                      Okolnosti vylučujúce zodpovednosť za nemožnosť plnenia

9.1 Žiadna zo Zmluvných strán nenesie zodpovednosť za nemožnosť plnenia v prípade, ak nastanú skutočnosti vplyvom vyššej moci.

9.2 Za udalosť vplyvom vyššej moci sa považuje udalosť, ktorú Zmluvné strany nemohli predvídať a ktorej nemohli zabrániť ani pri vynaložení najvyššej možnej odbornej starostlivosti, ktorá je nezávislá od ich vôle, najmä vojna, povstanie, štrajk, prírodné katastrofy, zmeny v legislatíve a iné.

9.3 V prípade, že nastane udalosť podľa bodu 2 sú Zmluvné strany povinné si túto skutočnosť oznámiť bez zbytočného odkladu.

9.4 Vznik neočakávaných technických alebo logistických porúch oslobodzuje Predávajúceho od dohodnutých záväzkov.

 

Článok X

                                                Alternatívne riešenie sporov

10.1 Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@topankaren.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk.
10.2 Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
10.3 Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.


                                                                                 Článok XI
                                                        Záverečné ustanovenia

11.1 Pri nákupe tovaru na stránke topankaren.sk sa predpokladá zo strany Kupujúceho znalosť technických možností Internetu .

11.2 Predávajúci nezodpovedá za škody spôsobené chybným pripojením na topankaren.sk. Ochrana počítača, prípadne údajov nachádzajúcich sa v počítači zaťažuje Kupujúceho.

11.3 Predávajúci upozorňuje, že informácie uvedené na topankaren.sk môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.

11.4 Predávajúci nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií zo stránky topankaren.sk.

11.5 Predávajúci môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť ceny tovarov uvedené na topankaren.sk.

11.6 Predávajúci si vyhradzuje právo tieto OP kedykoľvek zmeniť alebo doplniť. Zmeny alebo doplnky týchto OP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na topankaren.sk.

11.7 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov na základe zmluvy alebo súvisiacich zmlúv, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik tejto zmluvy, budú prednostne riešiť formou zmieru.

11.8 Odoslaním elektronickej objednávky Predávajúcemu, Kupujúci zároveň potvrdzuje svoje oboznámenie s OP Predávajúceho.

 

Obchodné podmienky boli aktualizované dňa: 04. februára 2019